Onze aannemers Krinkels BV en Silvertand BV zijn gestart met de feitelijke boswerkzaamheden om onze bossen toekomstbestendig te maken en vooral veilig te houden. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd en wij informeren u graag hierover.

Noodzaak ‘bosherstel’

Ons klimaat verandert. Hierdoor verandert ook onze natuur. Er zijn bijvoorbeeld boomsoorten die de hogere temperaturen en droogte niet overleven. De boom gaat dood. Het dorre hout kan dan breken en voor onveilige situaties zorgen. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Nu, maar zeker ook in de toekomst willen wij op een veilige manier van onze bossen kunnen genieten.

Werkzaamheden

Om onze bossen toekomstbestendig te maken en veilig te houden, moeten bepaalde boomsoorten vervangen worden door soorten die beter bestand zijn tegen de klimaatveranderingen. Dat betekent dat wij in deze winterperiode en in het najaar bomen gaan kappen. Nieuwe boom- en struiksoorten worden daarna geplant. Omdat wij in de winter minder goed kunnen zien welke bomen gezond zijn en welke niet, hebben wij in het najaar markeringen aangebracht op de bomen.We markeerden onder andere de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de exemplaren, die we graag voor het bos willen behouden. Deze bomen zijn vrijgesteld van kap. Doordat er ook bomen ‘tussenuit’ gaan, krijgen deze toekomstbomen veel meer licht en ruimte. Op die manier kunnen zij uitgroeien tot dikkere en robuustere bomen. Ze worden daarmee belangrijke elementen van een gezond, veilig en gevarieerd bos. Bomen die mogelijk wel een risico vormen hebben een andere kleurmarkering gekregen, evenals bomen die nu al ziek/ongezond zijn.
 

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door twee aannemers: Krinkels B.V. uit Heerlen en Silvertand B.V. uit Voerendaal. Coördinatie en begeleiding van de werkzaamheden vindt in nauwe samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf plaats.Na uitvoering van deze werkzaamheden kunnen nieuwe bomen en struiken worden geplant. Maar ook is er door deze ingreep ruimte voor spontane ontwikkeling van beplanting. Door deze maatregelen vergroten we ook de biodiversiteit in de bossen. Momenteel worden de werkzaamheden op de noordelijke zijde van de Wilhelminaberg uitgevoerd. Vanwege de terreingesteldheid in de wintermaanden zouden we veel schade aanrichten als we daar in de winter werkzaamheden uitvoeren. Daarom is gekozen voor om op deze locatie, onder ecologisch toezicht de werkzaamheden nu uit te voeren. We voeren de werkzaamheden zo veel mogelijk vanaf het Winselerpad uit, zodat schade zo veel mogelijk beperkt wordt. Wij doen ons best om het Winselerpad voor de gebruikers beschikbaar te houden en eventuele hinder tot een minimum te beperken.

Werkzaamheden vrijwilligers

Gezien de situatie i.v.m. het Corona virus en de maatregelen van het kabinet is onderstaande van toepassing:Alle werkzaamheden worden opgeschort tot minimaal 1 maart  2021.Als we dan weer aan de slag willen gaan zullen we een Flora en Fauna controle moeten uitvoeren .Het zou fijn zijn als iedereen , voor zover hij in de bossen komt, zou willen inventariseren wat er leeft en bloeit.Zo zouden we al bij voorbaat enig zicht hebben welke planten en dieren waar voorkomen.Uiteraard voor zover zulks mogelijk is.

Wat we met een Flora en Fauna check bedoelen is dat we weten wat er allemaal leeft op de plaats waar we gaan werken.  Wat we aan jullie vragen is om alle waarnemingen van planten maar vooral de dieren die jullie waarnemen te noteren en door te geven naar mij. Als jullie een vogel of dier of plant niet benoemd krijgen niet erg. Gewoon een beschrijving van wat jullie denken gezien te hebben en de plaats ongeveer waar jullie gewandeld hebben.

Voorbeeld. Jullie hebben een zwart witte vogel gezien met een rode borst of rood mutsje.  Prima waarneming. Als een grote inschatting mogelijk is nog mooier.

Of jullie hebben een vogel met een kromme snavel gezien ter grote van een duif.  Mochten jullie weten waar de nest gelegenheid is laat dat dan zeker weten.

Belangrijkste is dat we een verzameling krijgen van de dieren in de bossen.  Vleermuis zien vliegen laat dat ook weten.  Duif gezien? Mogen jullie ook doorgeven maar hoef niet.

Stuur de waarnemingen via de app naar mij  06 10 595933 dan kan ik ze verzamelen. Laat wel even weten waar de waarneming in Landgraaf ongeveer gedaan is.

Werkzaamheden vrijwilligers

27 mei 2020 is er bestuursoverleg geweest en het bestuur is van mening, gezien de versoepeling ivm corona, dat we wel weer verantwoord aan de slag kunnen.

Dit houdt in :

Een ieder dient zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid.Iedereen dient ten allen tijde de afstand van 1, 5 meter onderling in acht te nemen. (Dus ook met koffie drinken.) Eenieder dient zich te verplaatsen met eigen vervoer.(  Samenreizen is voorlopig niet toegestaan). Eenieder dient de hygiëneregels in acht te nemen . Voor handgel zal worden gezorgd.Uiteraard staat het eenieder vrij niet deel te nemen indien hij zulks niet kan verantwoorden. Kortom we willen weer starten op 9  Juni aanstaande.

Werken aan veilige bossen

De werkzaamheden in het Kapellerbos zijn klaar.De aannemer is begonnen met werkzaamheden in het Eikenbos, daarna volgt het Kisselsbos.

Stichting Bosbeheer Landgraaf en gemeente Landgraaf werken aan veilige bossen

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zó snel dat deze de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf ernstig bedreigt.

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zó droog dat oude bomen, die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Het zijn vooral beuken die het op dit moment niet redden. Ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af.

Als eerste actie worden dit jaar en in 2020 de risico- en attentiebomen gemarkeerd. Vanwege de veiligheid worden risicobomen zo snel mogelijk aangepakt. De bossen blijven tijdens de werkzaamheden veilig toegankelijk maar u gaat zeker iets van de extra activiteiten merken. Tot en met de winter van 2020 worden over alle bossen dode en gevaarlijke bomen geveld.

Als tweede actie gaat de stichting Bosbeheer Landgraaf een plan ontwikkelen dat leidt tot het klimaatbestendig maken van onze gemeentelijke bossen. Dit plan gaat een behoorlijke impact op de bossen hebben. Delen van het bos worden omgevormd naar bossen met een samenstelling van boomsoorten die aangepast zijn aan het veranderende klimaat. Naast onze veiligheid nu is het belangrijk om gezonde bossen ook door te geven aan de volgende generaties.

INFORMATIEhttps://www.landgraaf.nl/over-landgraaf/projecten-en-plannen_41924/item/werken-aan-veilige-bossen_38587.html

Informatie 2 De werkzaamheden in het Kapellerbos beginnen 10 oktober .

NATUURWERKDAG 2019

De natuurwerkdag wordt gehouden  op zaterdag 2 november in Landgraaf van 9 uur  tot 13.00 uur.
De organisatie en begeleiding wordt wederom verzorgd door de Stichting Bosbeheer Landgraaf.
Uiteraard weer voorzien van een lekkere lunch.
De locatie van 2019 is dit jaar het Smellekenpad.  ( het smalle bosje dat loopt vanaf de Vogelzankweg tot aan de Reeweg.
Het betreft kleinschalig bosonderhoud.
Kijk voor meer info op de site van : https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/smellekenpad
(aanmelding vóór 29 oktober is hierbij wel gewenst ivm het benodigde materiaal en catering)

KLIMAATVERANDERING BEDREIGT LANDGRAAFSE BOSSEN.

Het klimaat in Nederland verandert. Dat merkt iedereen. De laatste twee jaar gaat de klimaatverandering echter zo snel dat de duurzame instandhouding van de bossen van de gemeente Landgraaf (ongeveer 200ha) ernstig wordt bedreigd.

De problemen worden veroorzaakt door het langdurig uitblijven van neerslag, in combinatie met bijzonder hoge temperaturen. Daardoor wordt de groeiplaats van de bossen zo droog dat oude bomen, bomen die zich soms al tientallen jaren gezond hebben kunnen ontwikkelen, afsterven. Binnen de bossen van de gemeente zijn het vooral beuken die op dit moment het loodje leggen, maar ook andere boom- en struiksoorten sterven door de droogte af.

Doordat de gemeentelijke bossen intensief door de inwoners van Landgraaf worden gebruikt kunnen door het afsterven van bomen in de buurt van paden, langs wegen of in de buurt van bebouwing veiligheidsrisico’s ontstaan. De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) heeft dit veiligheidsrisico vroegtijdig onderkent en voert daarom al vanaf de start van het groeiseizoen 2019  calamiteitenbeheer uit. Binnen dit calamiteitenbeheer worden risicobomen periodiek door de bosbeheerder in het veld opgespoord, met verf gemarkeerd en vervolgens geveld. Door het op deze wijze uitvoeren van het calamiteitenbeheer geeft de gemeente invulling aan de wettelijke zorgplicht en aan het garanderen van de veiligheid van de inwoners binnen de bossen.

Vanzelfsprekend leidt het uitvoeren van calamiteitenbeheer alleen niet tot een duurzame oplossing. Daarom heeft de afdeling BOR een opdracht uitgezet die moet leiden tot het ontwikkelen van een planmatige aanpak gericht op het klimaatbestendig maken van de gemeentelijke bossen. Binnen de te ontwikkelen aanpak is het de bedoeling dat de bossen, daar waar nodig, worden omgevormd naar bossen met een soortensamenstelling die is aangepast aan het gewijzigde klimaat (= warmer & droger). Om dit te realiseren zullen afstervende bossen selectief worden geveld. De implementatie van de nieuwe aanpak moet er uiteindelijk toe leiden dat de instandhouding van de bossen, in eigendom bij de gemeente, binnen de nieuwe klimatologische omstandigheden duurzaam kan worden gegarandeerd.

HET BROEDSEIZOEN IS WEER BEGONNEN.

JURIDISCH GEZIEN GELDT HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15JULI

Er zijn vogels, die beginnen vroeger met broeden dan 15 Maart en andere hebben meerdere broedsels en doorgaan tot in augustus.

Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Dit geldt voor de vogels in de stad net zo goed als voor vogels op het platteland en in natuurgebieden. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode beschermd. Buiten het broedseizoen geldt de bescherming alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten. Het kappen of snoeien van bomen of struiken tijdens het broedseizoen zal in strijd zijn met de wet als daarin een vogel aan het broeden is of er een jaarrond beschermd nest in zit en deze worden vernield of verstoord. Dat men de broedende vogels of het jaarrond beschermd nest niet met kwade opzet benadeelt is niet van belang.

Vogelbescherming Nederland.

OP 2 N0VEMBER 2019 IS DE NATUURWERKDAG, SBL ZAL DAN WERKZAAMHEDEN GAAN VERRICHTEN IN HET HAESDAL BIJ HET KASTEEL SCHAESBERG.

DE LOCATIE VAN DE BOOMFEESTDAG 13MAART 2019 IS BEKEND EN WEL RONDOM DE GRAFHEUVEL.

DE BOOMFEESTDAG 2019 IS GEPLAND OP 13 MAART, LOCATIE WORDT NOG BEKEND GEMAAKT.

INFO-OCHTEND MBT DE GRAFHEUVEL

Via bijgevoegde link is de info-ochtend te volgen: https://youtu.be/VhqoODJjj-Y

DUNNINGSWERKZAAMHEDEN OP DE WILHELMINABERG.

Door de Stichting Bosbeheer Landgraaf worden momenteel dunnings-werkzaamheden uitgevoerd op de Wilhelminaberg. De werkzaamheden vinden nu plaats, omdat de ondergrond van de Wilhelminaberg goed droog is. Door de steile hellingen en samenstelling van de bodem van de Wilhelminaberg is er alleen veilig te werken met een hele droge ondergrond. Voor vragen tips etc. graag contact opnemen met de bosbeheerder. Jan Spierts  06-10 5959 33

BOOMFEESTDAG 14 MAART 2018

De geslaagde boomfeestdag stond in het teken van de bijen.

        

       

DE WERKZAAMHEDEN AAN DE TUNNELWEG IN BEELD

        

WERKZAAMHEDEN

Aan de Kaalweg worden vanaf vrijdag 16 februari enkele zoete kersen verwijderd. Dit om de veiligheid van de bomen en de omgeving te waarborgen. De bomen zijn over het algemeen aan het einde van hun leven en gaan dus een gevaar voor de omgeving opleveren. Dit zijn we voor door een aantal bomen te kappen.

Langs het fietspad langs de Tunnelweg zal door de gemeente Kerkrade onderhoud worden gepleegd. Deze strook grenst aan de een bosperceel van de stichting bosbeheer. Wij, als bosbeheer, zullen tijdens de werkzaamheden kijken, dat we een aantal gevaarlijke bomen eveneens verwijderen. Door de stormen begin dit jaar zijn er een aantal gebroken.

Door de aanhoudende vorst is een ploeg van de gemeente Landgraaf begonnen met wat randensnoei onder de hoogspanningsleidingen aan de Melchersstraat. Ook de zullen de uitschieters van struiken weggehaald worden, zodat de struiken onder de hoogspanningsleidingen laag genoeg blijven om de veiligheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

DE STORM VAN 18 JANUARI 2018

De schade, veroorzaakt door de storm aan de Landgraafse bossen, is meegevallen. Wij vragen aan de bezoekers van de Landgraafse bossen bij het zien van bomen, die gevaar zouden kunnen opleveren, dit door te geven aan SBL.

NIEUWS VAN NATUURMONUMENTEN

Aanleg dunningspaden grote Boslokatie

In de relatief “jonge bosjes” van de Grote Boslokatie zijn vanaf 1999 op verschillende percelen bomen aangeplant om een netwerk te krijgen van bossen, die te samen de Grote Boslokatie wordt genoemd.

De bossen zijn in diverse jaren met verschillende boomsoorten aangeplant, hierdoor is er variatie in boomsoort, en een kleine variatie in leeftijd ontstaan.

De bomen zijn destijds dicht op elkaar geplant (2 bij 2 meter). Dit om snel een boskarakter te verkrijgen, eventueel uitval te compenseren en om mooie rechten bomen te krijgen. Momenteel is in een aantal bosjes het punt bereikt dat de bomen in de stakenfase gaan verkeren, dat wil zeggen dat er veel lange hoge bomen staan die niet breed kunnen uitgroeien omdat ze elkaar beconcurreren.

Om een stabiel bos te krijgen met dikke bomen die goed en sterk kunnen ontwikkelen is het nodig dat bomen ruimte krijgen zodat ze een brede kroon krijgen, en dus ook dik kunnen worden. De eerste werkgang in een jong bos is het maken van een aantal zogenaamde dunningspaden waar machines doorheen kunnen rijden om het bos in een later stadium volledig te kunnen dunnen. Deze dunningspaden zullen ongeveer 4 meter breed worden en ongeveer 20 meter uit elkaar komen te liggen. Op deze paden worden dus alle bomen gekapt, meestal betreft het 1 rij bomen wat er tussen uitgaat. Deze paden worden na de werkzaamheden gelijk dichtgelegd met takhout zodat er geen nieuwe wandelpaden ontstaan. Het vrijkomende hout wordt gechipt is bestemd voor de biomassa energiecentrales.

             

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER OP DE WILHELMINABERG

De natuurwerkdag was zeer geslaagd met medewerking van de weergoden.

                    

                   

 

WERKZAAMHEDEN MOLTBOS ZUID

Binnenkort zal er gestart worden om de paden in het Moltbos zuid opnieuw te repareren c.q. te overlagen met asfalt. E.e.a. wordt begeleidt door collega ’s van de gemeente voor een stukje randenbeheer, wat hieraan vooraf dient te gaan om hier goed te kunnen werken met de machine’s .

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER 2017

Landelijke Natuurwerkdag; Doet u mee……….

Wellicht hebt u er al over gelezen, maar op 4 november aanstaande zal er wederom een landelijke natuurwerkdag plaatsvinden. Deze natuurwerkdag vindt elke eerste zaterdag van november plaats in iedere provincie in Nederland. Jong en oud kan op deze dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap dichtbij huis! Zo ook in Landgraaf. Waarom een natuurwerkdag?

Landschap kan niet zonder vrijwilligers. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse (Limburgse) landschap.

Wat gaan we doen?

Vanuit en in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf maken we een begin door met licht snoeiwerk het wandelpad aan de achterzijde van de Wilhelminaberg beter begaanbaar te maken. U wordt hierin begeleid door leden van Stichting Bosbeheer Landgraaf. Parkeren is mogelijk aan de achterzijde van Manege De Galop, via de inrit bij de Relim aan de Vakschoolweg. Dit alles uiteraard onder het genot van een kop koffie en/of thee en een verzorgde lunch in de frisse buitenlucht.

Meer informatie,

Voor info en aanmelding voor de natuurwerkdag op 4 november kunt u terecht op de website van Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl

13 JULI 2017

NIEUWE BEHEEROVEREENKOMST

Vandaag is de nieuwe beheerovereenkomst tussen de gemeente Landgraaf en de Stichting Bosbeheer Landgraaf getekend.

 

                                           

18 FEBRUARI

Geslaagde Natuur-Doe-Dag op de Wilhelminaberg met ondersteuning van vrijwilligers van MTB-club Discovery, IVN-De Oude Landgraaf, IVN UOW, gemeente en SBL.

JANUARI 2017

ONDERHOUD KISSELSBOS

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) gaat de aannemer begin februari met het onderhoud in het Kisselsbos beginnen, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden gestopt tijdens het broedseizoen. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen die gevaar kunnen opleveren tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bij bomen, die te dicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 0610595933 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS IN 2016

Bredabosje(dunning).
De Oude Landgraaf (Aanplant struiken, vrijmaken bosrand en plaatsen borden).
Smellekenspad (Bosrand verzorging).
Moltweg (Paden vrijmaken, verwijderen acacia’s en Amerikaanse vogelkers).
Melchersstraat (Op de weg overhangende taken gesnoeid).
Scherpenseelerweg (Verwijderen stormschade).
Smellekenspad (Verwijderen stormschade).
Kleikoeleweg (Verwijderen stormschade).
Gravenweg (Verwijderen stormschade).
Wilhelminaberg (Vrijmaken wandelpad).
Frans Erenslaan/Dassenlaan (Verwijderen aangetaste bomen en overhangende takken bij het trottoir terugsnoeien).
Wilhelminaberg (Verwijderen acacia’s, die dreigen om te vallen op het gebouw van Relim).
Willem II laan (Herplanten van 5 eiken).
Ooievaarsbosje (Herplanten van 11 bomen).
Mensheggerweg (Randenbeheer).

Totaal gewerkte uren: 418 uur

OOIEVAARSBOSJE 13 DECEMBER 2016

Vandaag zijn de door de storm van 23 juni omgewaaide adoptiebomen vervangen door nieuwe bomen

OOIEVAARSBOSJE 7 december 2016

De door de storm omgewaaide adoptiebomen zullen dinsdag 13 december 2016 herpland worden.

OOIEVAARSBOSJE 6 december 2016

De schapen van Henk Vossen aan het werk in het Ooievaarsbosje tijdens alle weersomstandigheden.

STICHTING BOSBEHEER LANDGRAAF en NOTARIS MR. N. MICKARTZ

Het bestuur van de Stichting Bosbeheer Landgraaf heeft onlangs contact gezocht met notaris Mr. N. Mickartz. Hij heeft te kennen gegeven SBL graag met raad en daad bij te staan. Dit in belang van de inwoners en gebruikers van de Landgraafse bossen en natuurterreinen. Het bestuur van de SBL is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe samenwerking c.q. beschermheerschap.

NATUURWERKDAG 5 NOVEMBER 2016

De geslaagde natuurwerkdag, de weergoden waren ons goed gezind

voor het knotten na het knotten

effe op adem komen alle takken worden verwerkt in een takkenril

aan de inwendige mens is ook gedacht krachtvoer

de voorzitter dankt iedereen voor de inzet de hele groep