HET BROEDSEIZOEN IS WEER BEGONNEN.

JURIDISCH GEZIEN GELDT HET BROEDSEIZOEN VAN 15 MAART TOT 15JULI

Er zijn vogels, die beginnen vroeger met broeden dan 15 Maart en andere hebben meerdere broedsels en doorgaan tot in augustus.

Het is verboden om vogels te vangen, doden of verstoren, maar ook om hun nesten en eieren te beschadigen. Dit geldt voor de vogels in de stad net zo goed als voor vogels op het platteland en in natuurgebieden. Nesten van inheemse vogelsoorten zijn gedurende de broedperiode beschermd. Buiten het broedseizoen geldt de bescherming alleen voor vogels met jaarrond beschermde nesten. Het kappen of snoeien van bomen of struiken tijdens het broedseizoen zal in strijd zijn met de wet als daarin een vogel aan het broeden is of er een jaarrond beschermd nest in zit en deze worden vernield of verstoord. Dat men de broedende vogels of het jaarrond beschermd nest niet met kwade opzet benadeelt is niet van belang.

Vogelbescherming Nederland.

OP 2 N0VEMBER 2019 IS DE NATUURWERKDAG, SBL ZAL DAN WERKZAAMHEDEN GAAN VERRICHTEN IN HET HAESDAL BIJ HET KASTEEL SCHAESBERG.

 

DE LOCATIE VAN DE BOOMFEESTDAG 13MAART 2019 IS BEKEND EN WEL RONDOM DE GRAFHEUVEL.

 

DE BOOMFEESTDAG 2019 IS GEPLAND OP 13 MAART, LOCATIE WORDT NOG BEKEND GEMAAKT.

 

INFO-OCHTEND MBT DE GRAFHEUVEL

Via bijgevoegde link is de info-ochtend te volgen: https://youtu.be/VhqoODJjj-Y

 

DUNNINGSWERKZAAMHEDEN OP DE WILHELMINABERG.

Door de Stichting Bosbeheer Landgraaf worden momenteel dunnings-werkzaamheden uitgevoerd op de Wilhelminaberg. De werkzaamheden vinden nu plaats, omdat de ondergrond van de Wilhelminaberg goed droog is. Door de steile hellingen en samenstelling van de bodem van de Wilhelminaberg is er alleen veilig te werken met een hele droge ondergrond. Voor vragen tips etc. graag contact opnemen met de bosbeheerder. Jan Spierts  06-10 5959 33

BOOMFEESTDAG 14 MAART 2018

De geslaagde boomfeestdag stond in het teken van de bijen.

        

       

 

DE WERKZAAMHEDEN AAN DE TUNNELWEG IN BEELD

        

WERKZAAMHEDEN

Aan de Kaalweg worden vanaf vrijdag 16 februari enkele zoete kersen verwijderd. Dit om de veiligheid van de bomen en de omgeving te waarborgen. De bomen zijn over het algemeen aan het einde van hun leven en gaan dus een gevaar voor de omgeving opleveren. Dit zijn we voor door een aantal bomen te kappen.

Langs het fietspad langs de Tunnelweg zal door de gemeente Kerkrade onderhoud worden gepleegd. Deze strook grenst aan de een bosperceel van de stichting bosbeheer. Wij, als bosbeheer, zullen tijdens de werkzaamheden kijken, dat we een aantal gevaarlijke bomen eveneens verwijderen. Door de stormen begin dit jaar zijn er een aantal gebroken.

Door de aanhoudende vorst is een ploeg van de gemeente Landgraaf begonnen met wat randensnoei onder de hoogspanningsleidingen aan de Melchersstraat. Ook de zullen de uitschieters van struiken weggehaald worden, zodat de struiken onder de hoogspanningsleidingen laag genoeg blijven om de veiligheid van de stroomvoorziening te waarborgen.

DE STORM VAN 18 JANUARI 2018

De schade, veroorzaakt door de storm aan de Landgraafse bossen, is meegevallen. Wij vragen aan de bezoekers van de Landgraafse bossen bij het zien van bomen, die gevaar zouden kunnen opleveren, dit door te geven aan SBL.

NIEUWS VAN NATUURMONUMENTEN

Aanleg dunningspaden grote Boslokatie

In de relatief “jonge bosjes” van de Grote Boslokatie zijn vanaf 1999 op verschillende percelen bomen aangeplant om een netwerk te krijgen van bossen, die te samen de Grote Boslokatie wordt genoemd.

De bossen zijn in diverse jaren met verschillende boomsoorten aangeplant, hierdoor is er variatie in boomsoort, en een kleine variatie in leeftijd ontstaan.

De bomen zijn destijds dicht op elkaar geplant (2 bij 2 meter). Dit om snel een boskarakter te verkrijgen, eventueel uitval te compenseren en om mooie rechten bomen te krijgen. Momenteel is in een aantal bosjes het punt bereikt dat de bomen in de stakenfase gaan verkeren, dat wil zeggen dat er veel lange hoge bomen staan die niet breed kunnen uitgroeien omdat ze elkaar beconcurreren.

Om een stabiel bos te krijgen met dikke bomen die goed en sterk kunnen ontwikkelen is het nodig dat bomen ruimte krijgen zodat ze een brede kroon krijgen, en dus ook dik kunnen worden. De eerste werkgang in een jong bos is het maken van een aantal zogenaamde dunningspaden waar machines doorheen kunnen rijden om het bos in een later stadium volledig te kunnen dunnen. Deze dunningspaden zullen ongeveer 4 meter breed worden en ongeveer 20 meter uit elkaar komen te liggen. Op deze paden worden dus alle bomen gekapt, meestal betreft het 1 rij bomen wat er tussen uitgaat. Deze paden worden na de werkzaamheden gelijk dichtgelegd met takhout zodat er geen nieuwe wandelpaden ontstaan. Het vrijkomende hout wordt gechipt is bestemd voor de biomassa energiecentrales.

             

 

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER OP DE WILHELMINABERG

De natuurwerkdag was zeer geslaagd met medewerking van de weergoden.

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKZAAMHEDEN MOLTBOS ZUID

Binnenkort zal er gestart worden om de paden in het Moltbos zuid opnieuw te repareren c.q. te overlagen met asfalt. E.e.a. wordt begeleidt door collega ’s van de gemeente voor een stukje randenbeheer, wat hieraan vooraf dient te gaan om hier goed te kunnen werken met de machine’s .

 

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER 2017

Landelijke Natuurwerkdag; Doet u mee……….

Wellicht hebt u er al over gelezen, maar op 4 november aanstaande zal er wederom een landelijke natuurwerkdag plaatsvinden. Deze natuurwerkdag vindt elke eerste zaterdag van november plaats in iedere provincie in Nederland. Jong en oud kan op deze dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap dichtbij huis! Zo ook in Landgraaf. Waarom een natuurwerkdag?

Landschap kan niet zonder vrijwilligers. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse (Limburgse) landschap.

Wat gaan we doen?

Vanuit en in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf maken we een begin door met licht snoeiwerk het wandelpad aan de achterzijde van de Wilhelminaberg beter begaanbaar te maken. U wordt hierin begeleid door leden van Stichting Bosbeheer Landgraaf. Parkeren is mogelijk aan de achterzijde van Manege De Galop, via de inrit bij de Relim aan de Vakschoolweg. Dit alles uiteraard onder het genot van een kop koffie en/of thee en een verzorgde lunch in de frisse buitenlucht.

Meer informatie,

Voor info en aanmelding voor de natuurwerkdag op 4 november kunt u terecht op de website van Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl

 

13 JULI 2017

NIEUWE BEHEEROVEREENKOMST

Vandaag is de nieuwe beheerovereenkomst tussen de gemeente Landgraaf en de Stichting Bosbeheer Landgraaf getekend.

 

                                           

 

18 FEBRUARI

Geslaagde Natuur-Doe-Dag op de Wilhelminaberg met ondersteuning van vrijwilligers van MTB-club Discovery, IVN-De Oude Landgraaf, IVN UOW, gemeente en SBL.

JANUARI 2017

ONDERHOUD KISSELSBOS

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) gaat de aannemer begin februari met het onderhoud in het Kisselsbos beginnen, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden gestopt tijdens het broedseizoen. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen die gevaar kunnen opleveren tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bij bomen, die te dicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 0610595933 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS IN 2016

Bredabosje(dunning).
De Oude Landgraaf (Aanplant struiken, vrijmaken bosrand en plaatsen borden).
Smellekenspad (Bosrand verzorging).
Moltweg (Paden vrijmaken, verwijderen acacia’s en Amerikaanse vogelkers).
Melchersstraat (Op de weg overhangende taken gesnoeid).
Scherpenseelerweg (Verwijderen stormschade).
Smellekenspad (Verwijderen stormschade).
Kleikoeleweg (Verwijderen stormschade).
Gravenweg (Verwijderen stormschade).
Wilhelminaberg (Vrijmaken wandelpad).
Frans Erenslaan/Dassenlaan (Verwijderen aangetaste bomen en overhangende takken bij het trottoir terugsnoeien).
Wilhelminaberg (Verwijderen acacia’s, die dreigen om te vallen op het gebouw van Relim).
Willem II laan (Herplanten van 5 eiken).
Ooievaarsbosje (Herplanten van 11 bomen).
Mensheggerweg (Randenbeheer).

Totaal gewerkte uren: 418 uur

OOIEVAARSBOSJE 13 DECEMBER 2016

Vandaag zijn de door de storm van 23 juni omgewaaide adoptiebomen vervangen door nieuwe bomen

OOIEVAARSBOSJE 7 december 2016

De door de storm omgewaaide adoptiebomen zullen dinsdag 13 december 2016 herpland worden.

OOIEVAARSBOSJE 6 december 2016

De schapen van Henk Vossen aan het werk in het Ooievaarsbosje tijdens alle weersomstandigheden.

STICHTING BOSBEHEER LANDGRAAF en NOTARIS MR. N. MICKARTZ

Het bestuur van de Stichting Bosbeheer Landgraaf heeft onlangs contact gezocht met notaris Mr. N. Mickartz. Hij heeft te kennen gegeven SBL graag met raad en daad bij te staan. Dit in belang van de inwoners en gebruikers van de Landgraafse bossen en natuurterreinen. Het bestuur van de SBL is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe samenwerking c.q. beschermheerschap.

NATUURWERKDAG 5 NOVEMBER 2016

De geslaagde natuurwerkdag, de weergoden waren ons goed gezind

voor het knotten na het knotten

effe op adem komen alle takken worden verwerkt in een takkenril

aan de inwendige mens is ook gedacht krachtvoer

de voorzitter dankt iedereen voor de inzet de hele groep